Spring naar inhoud

Carnaval biej de Keescheknup tot 2000

In november 1994 wieërt, doeër de oeëtgave van een carnavalsgezèt, ut 3 x 11-joarig besjtoan aangekondigd. Alles is vuurbereid en op 26 november is dan de prinseproklamasie en de Hedelfinger kapel is weer paraat op dees zitting. Tot jubileumprins wieërt Antoine Geurts oeëtgeroope. In december wieërt vuur de ieësjte kieër de wieënaksie gehoute in Bêngelder. De jubileumwieën sjmak good en wieërt greetig aafgenomme. Op 11 februwarie1995, biej de resepsie van prins Antoine 1, sjteet de vereniging mit sjplinternuuj pekskes der perfekt op. En zieëker de jubilarisse Math Goffin 3 x 11 joar lid, Sjef Cleven 2 x 11 joar secretaris en Harrie Geilen 1 x 11 joar vuurzitter. Biej gelegenheid van dit jubileum wieërt Zef Gooijen beneumd tot ieërevuurzitter. Op zoaterdig 25 februwarie is de optoch mer ut waer sjpieëlt os parten. Ut geet en ut blif raegene en de optoch mot ingekort waere. Joamer van dit sjoeën jubileumfieës!
Terwieël veuel luuj van Bêngelder muijte doeën, om vuur Jim Scott een vergunning te krieëge dat hae hiej kint blieëve woeëne, wieërt hae op 25 november 1995 de nuuje prins van de Keescheknup. Jim: “Wanneer ik uit doos stapte en de mensen klapten, ik heb kippevel”. Op 18 februwarie 1996 is de resepsie van prins Jim 1 en achter de toafel sjtoan ooch Harrie Geilen en No Debets want die zin dan jubilaris. Es Amerikaanse prins sjteet Jim 1 erg in de belangsjtèlling en wieërt zelfs noa Omroep Limburg gehoald, om dit vuur de radio aan de luuj in gans Limburg oeët te lègge. De pas opgerichte zaate hermenie ‘t Kumpt traet dan mit carnaval vuur de ieësjte kieër noa boeëte en geet mit in de optoch. Gans verrast is Jim es hae noa de optoch der achter kumpt, dat hae de ieëjste prieës van kleen groepe oeëtdeelt aan zieën nicht Judy en heure man John, diej vanoeët èngelandj zin uuvergekomme, noa prins Jim in Bêngelder.
Wae zal dit joar prins waere, vrooge veuel luuj zich aaf op de zitting op 11 januwarie 1997. De doeës wieërt geëupend en doa traet Jan Hoen gans enthousiast noa vuure. Alle carnavallisten zin sjtom van verbazing. Ut is toch gebroekelik dat eene vriegezel tot prins wieërt oeëtgeroope! Dan mak Jan echter bekènt: “Zoeë noa hubbe vieër uch der biej gekreege, ich bin neet de nuuje prins, mer doa zit hae, ut is Léon Theunissen”! Eene echte carnavalist zoeë wie zieëne pap Harie, joare lank lid van de Road van Ellef. Achter de resepsietoafel van prins Léon 2 sjtoan ooch de jubilarisse Adri en Heinz van Megen omdat ze 11 joar lid zin.
Biej de zitting op 24 januwarie 1998 sjteet Peter Florie biej Zaate hermenie ‘t Kumpt op de buuhn achter de dieke trom. Geene haet in de gaate wae prins geet waere, totdat hae de prinsepatsj krit opgezat. En Peter haet vervolgens een geweldige carnaval. Noa in 1997 al geoefend te hubbe mit keescheknopsjpiëje, wieërt dit elk joar op carnavalszondigmurge in het centrum gehoute.
Op 14 november 1998 is ut Huub Finger dae oeëtgeroope wieërt es nuuje prins. Gee minsj houw dit verwach, omdat hae al waeke lank versjillende kandidate zoeëgenaamd houw oeëtgehuurd en de pis louw gemak: “Wae wieërt dit joar prins”? Noa aanvankelik resoluut “nee” te hubbe gezach goove ziej (Huub en Ans) noa ènkele sjloapeloze nachte hun insjtumming en zin doew mit ut carnavalvierus besjmèt geraakt.
In ut besjtuur is vervolgens een wisseling. Vuurzitter Harrie Geilen deet eene sjtap truk en tot nuuje vuurzitter wieërt Marc Goffin gekoaze. Henri Theunissen wieërt sekretaris en Fons Huisman penningmeester.