Spring naar inhoud

Historie

Vieër wille een carnavalsvereniging

Ut woar kirmesdaensdig 13 november 1962, snachs om 2 oëer. Zef van Gooijen hauw zich juus lekker werm naeve Mia genèsteld en woar in zieëne ieësjte sjloap. Opins sjrikt hae wakker! Wat maach dat zin? Gerammel aan de sjloapkamervinster en eene hoop laeve om de boeët! Hae sjteet op, makt de vinster oape en zuut een ludder taege de gieëvel sjtoan mit un deel man derop en der naeve. “Vieër wille een carnavalsvereniging” woar ut eenigste wat ze reepe. “Dan richt uch een op en loat mich mit rus”, woar de iëesjte reaksie van Zef. Op en aan de ludder sjtonge Zef Offermans, Gerard Goffin, Wiel Rademacher, Lei van de Camp en Harie Cremers.
Noadat ze aan Zef Gooijen oeëtgelag houwe wie men, midde in de nach, op dit idee gekomme waas, woeërt de aafsjproak gemak hiej nog èns op teruk te komme, went alle alcohol oeët ut bloot verdweene woar. Viërtieën daag later woar ut zoeë wieët en keeme ze mit zen zuzze biejeen en woeërt aafgesjproake alle vereniginge van Bêngelder vuur een vergadering op te roope. Ut woare juus 11 verenigingen teweete: de harmenie, de voetbalklup, de KAJ, de sjeetklup, de doeëveklup, de voljaervereniging, de mandolieneklup, de vrouwebontj, de jong boere, de ouw boere, en de mieënwirkersbontj.
Op die vergadering woeërt lank en breet gekalt en tenlangelètste woeërt ut volgende besjloate. Der woeërt een carnavalsvereniging opgerich mit de naam “Keescheknup”. Jieëder vereniging lieëverde twieë man en doa woeërt eene Road van Ellef en ee komitee van saamegesjtild. De ieësjte prins moosj oeët de kajotters komme en moos ongetrouwt zin. Zoeë vong in december 1962 in de harmeniezaal de ieësjte zitting plaats mit de volgende Road van Ellef: Sjeng Peters, Sjang Smeets, Zef Zuylen, Frans Herberighs, Tom Cörvers, Zef Ackermans, Gerard Goffin, Jo Luyten, Harie Von den Hoff, Willem Clement en Jan Engelen. Ut ieësjte komitee besjtong oeët: Zef Gooijen (vorst), Hein Lindner, Wiel Rademacher, Ton Kuijpers, Hub Urlings en Pierre Peeters. En zoeë zin de grondjlèggers van de Keescheknup begos, en dat is noew al 44 joar geleije!!!

De beginjoare van de Keescheknup

Canavalsvereniging de Keescheknup is in 1962 vanoeët 11 vereniginge in Bêngelder opgerich. Boeëte een auwwieëverbal, dat joarliks doeër de harmenie georganiseerd wieërt, woare geen carnavalsaktiviteiten.
Ut ieësjte besjtuur besjteet oeët Zef Gooijen vuurzitter, Hein Lindner sekretaris en Wiel Rademacher penningmeester. In december 1962 wieërt de ieësjte zitting gehoute en wieërt Math Goffin oeëtgeroope tot ieësjte prins. In de beginjoare wieërt mieëstal twieëmoal een zitting gehoute.
De ieësjte sjlager, gemak doeër Hein Lindner en Harrie Geilen heesj: “Bêngelder Alaaf” op de melodie van Kornblumen blau. Ooch wieërt de vereniging geseerd mit twieë dansmarietjes, Marij Smeets en Ria Solberg. Es hofnar fungeert Wiel Smeets mer ooch Henk Smeets en Jan Kuijpers zin doanoa in diej funksie aktief. In 1965 wieërt de zitting aafgelas doeër ut plotseling uuverlijde van Road van Ellef lid Pierre Peeters.
In 1969 vingt een besjtuurswisseling plaats en wieërt Zef Ackermans sekretaris en Sjeng Peters penningmeester. Ut nuujt besjtuur geet alle aandach sjènke aan de minder gouwe opkoms biej zittinge en anger aktiviteite en probeert mit allerlei aksies de kas te sjpekke. Zoeë wieërt in 1971 een loaterie gehoute mit 1500 loate, de hoofprieës is eene ponnie. In dat zelfde joar wieërt weer eene nuuje sjlager ingesjtuudeerd mit es titel: “Went de voelniswage biej os rondjgeet” van Frank van de Mortel. De muzikale begeleiding biej alle aktiviteite is in henj van de Boerehofkapel o.l.v. Lei Heunen en doa ontsjteet eene gouwe bandj mit de Keescheknup.
In 1973 wieërt onger aanveuring van prins Henk 1 (Henk Smeets) op groeëtse wieëze ut 11-joarig besjtoan gevieërd en vuur de ieësjte kieër wieërt op 3 mieërt eene optoch gehoute. De buurten pakke zich good saame en ut is een enorm sukses. Der trèkke 9 wages en 15 groepe mit, diej allemoal doeër eene deskundige juurie bekieëke waere. Mevrouw Lendfers gieëf in dat joar aan alle lede van de vereniging een medaalje woerop Kesjtieël Roath sjteet aafgebeeld.
Noa ut jubileum kumpt een aksie om nuuj lede aan te trèkke. Sjef Cleven wieërt penningmeester en vervult vanaaf 1974 ooch de funksie van sekretaris. Tot dan toew, drieëgt de Road van Ellef biej alle gelegenhede ee sjwart pak, vuur de mieëste betekent dat ut trouwpak. In 1975 wieërt besjloate om nuuj uniforme aan te sjaffe. De Boerehofkapel wieërt omgedeupt tot Hedelfinger kapel en de nuuje carnavalssjlager haet de titel: “Mit carnaval dan zin vieër bliej” van Yvonne Daniëls. Ooch kumpt weer ee dansmarietje biej de vereniging n.l. Angelique Cremers. Angelique zal nog veuel suksesse goan behoale op nationale en internationale danstoernooje. In 1976 vieërt de Hedelfinger kapel ut 15-joarig besjtoansfieës. Ooch wieërt ut Sjolkebal ingeveurd.
In 1977 wieërt Jos Engelen tot prins oeëtgeroope. Op zieën resepsie in de harmeniezaal krit hae hoeëg bezeuk van de Europaprins en ontvingt saame mit vorst Zef Gooijen een gepaste Europese ongersjeijing.
In 1979 wieërt de harmeniezaal es narretempel verloate en wieërt verhoeësd noa ut sjplinternuuje Ontmoetingscentrum, woeë Frans Pierik es ieësjte prins wieërt oeëtgeroope. Op 4 oktober 1979 passeert biej de notaris in Merkelbek de akte en wieërt een statutaire vereniging opgerich mit dezelfde naam C.V. de Keescheknup, vuurzitter is Zef Gooijen en sekretaris/penningmeester is Sjef Cleven.

Van 2 x 11 joar noa 3 x 11 joar

1981 begint rampzalig vuur de carnavalsvereniging! Allerieësj is de optoch van prins Jo 2, Jo v.d. Weijer totaal verraegent en wieërt ingebroake in de kloeës van ut Ontmoetingscentrum. Hiejbiej wieërt de opbrings van de zoaterdig mitgenomme. Bêngelder krit de vuurseleksie van de Limburgse Buuttekampioensjappe toegewieëze. Ze waere op 13 november in ut Ontmoetingscentrum gehoute. In 1982 kumpt weer een aksie vuur nuuj lede en wieërt ut zaat hermenieke OKE opgerich.
In 1983 wieërt eene nuuje carnavalssjlager aan de luuj vuurgesjtèlt mit de titel: “Es ich van ut hoogveldj kom geloope” van Noël Philips. De zitting wieërt hoofzakelik ingevuld doeër eige artieste. Op 25 februwarie 1983 geet prins Henk 3 (Henk Pierik) mit zieëne Road van Ellef saame mit zaate hermenie OKE noa de Frank Kramer show. Ooch wieërt een nuuj besjtuur geformeerd teweete: Sjef Cleven, Pierre Cremers, Jan Daemen, Jos Engelen, Harrie Geilen, Hein Goffin en Lambert Schneiders. Wae hiejvan vuurzitter mot waere dat kumpt later aan de orde, mer Lambert Schneiders wieërt penningmeester.
Op zoaterdig 14 januwarie 1984 biej ut Prinsebal wieërt Jeu Janssen oeëtgeroope tot 22 ste prins van de Keescheknup. Hae geet regeere es prins Jeu 1. Versjillende jubileumaktiviteite volgen noew, mit es hoeëgtepuntj de resepsie op 11 februwarie woeë een aantal jubilarissen gehuldigd waere. Zef Gooijen is 22 joar vorst, Wiel Rademacher en Jan Engelen zin 22 joar lid. Ooch waere nog 11 lede gehuldigd diej mieë es 11 joar lid zin. Noa dit jubileum verloate een aantal lede de vereniging en geet men zeuke noa nuuj lede.
In 1985 wieërt Harrie Geilen vuurzitter en Lambert Schneiders vorst van de Keescheknup. Vanaaf 1986 wieërt gesjtart mit een donateursaksie in Bêngelder omdat de verenigingskas danig laeg begint te waere. Op de resepsie van prins Heinz 1 op zondig 9 februwarie wieërt Angelique Cremers gehuldigt vuur 11 joar trouwe deens es dansmarietje biej de Keescheknup.
In 1987 zuut de Road van Ellef der es volg oeët: Jan Daemen, Jos Engelen, Hein Goffin, Jos Goffin, Jean Huntjens, Jeu Janssen, Adri van Megen, Jos Schmetz, Lambert Schneiders, Harie Theunissen en Jo van de Weijer. De funksie van penningmeester wieërt vanaaf noew bekleidj doeër Adri van Megen.
In 1989 vingt der een deegelikke verjonging van de vereniging plaatsj en vuur de zitting op 27 januwarie 1990 kint de nuuje vorst Sjef Cleven, de nuuje Road van Ellef aan ut publiek vuursjtille teweete: No Debets, Jos Engelen, Marc Goffin, Léon Goffin, Jean Huntjens, Adri van Megen, Heinz van Megen, Henri Theunissen, Henry Theunissen en Jo van de Weijer. Ron Theunissen wieërt de nuuje hofnar van de Keescheknup.
In 1991 kumpt ee joar dat gene optoch gehoute kint waere doeër de golfoeërlog. Prins Marc 1 is doa de dupe van, mer de aktiviteite binne in het centrum goan toch geweun doeër. In 1992 kumpt os besjtuurslid Pierre Cremers plotseling te uuverlijde. In 1993 hubbe vieër mit prins Léon 1 eene fantastische carnavalsoptoch mit sjitterent waer. Mit Ron 1 aan de mach wieërt in 1994 ee fieëskomitee opgerich om ut 3 x 11-joarig besjtoan te goan vieëre.
Alle Keescheknup en knupkes krieëge de kans, de joarelange inzet van de carnavalsvereniging te waardeere biej ut 3 x 11-joarig jubileum.

Carnaval biej de Keescheknup tot 2000

In november 1994 wieërt, doeër de oeëtgave van een carnavalsgezèt, ut 3 x 11-joarig besjtoan aangekondigd. Alles is vuurbereid en op 26 november is dan de prinseproklamasie en de Hedelfinger kapel is weer paraat op dees zitting. Tot jubileumprins wieërt Antoine Geurts oeëtgeroope. In december wieërt vuur de ieësjte kieër de wieënaksie gehoute in Bêngelder. De jubileumwieën sjmak good en wieërt greetig aafgenomme. Op 11 februwarie1995, biej de resepsie van prins Antoine 1, sjteet de vereniging mit sjplinternuuj pekskes der perfekt op. En zieëker de jubilarisse Math Goffin 3 x 11 joar lid, Sjef Cleven 2 x 11 joar secretaris en Harrie Geilen 1 x 11 joar vuurzitter. Biej gelegenheid van dit jubileum wieërt Zef Gooijen beneumd tot ieërevuurzitter. Op zoaterdig 25 februwarie is de optoch mer ut waer sjpieëlt os parten. Ut geet en ut blif raegene en de optoch mot ingekort waere. Joamer van dit sjoeën jubileumfieës!
Terwieël veuel luuj van Bêngelder muijte doeën, om vuur Jim Scott een vergunning te krieëge dat hae hiej kint blieëve woeëne, wieërt hae op 25 november 1995 de nuuje prins van de Keescheknup. Jim: “Wanneer ik uit doos stapte en de mensen klapten, ik heb kippevel”. Op 18 februwarie 1996 is de resepsie van prins Jim 1 en achter de toafel sjtoan ooch Harrie Geilen en No Debets want die zin dan jubilaris. Es Amerikaanse prins sjteet Jim 1 erg in de belangsjtèlling en wieërt zelfs noa Omroep Limburg gehoald, om dit vuur de radio aan de luuj in gans Limburg oeët te lègge. De pas opgerichte zaate hermenie ‘t Kumpt traet dan mit carnaval vuur de ieësjte kieër noa boeëte en geet mit in de optoch. Gans verrast is Jim es hae noa de optoch der achter kumpt, dat hae de ieëjste prieës van kleen groepe oeëtdeelt aan zieën nicht Judy en heure man John, diej vanoeët èngelandj zin uuvergekomme, noa prins Jim in Bêngelder.
Wae zal dit joar prins waere, vrooge veuel luuj zich aaf op de zitting op 11 januwarie 1997. De doeës wieërt geëupend en doa traet Jan Hoen gans enthousiast noa vuure. Alle carnavallisten zin sjtom van verbazing. Ut is toch gebroekelik dat eene vriegezel tot prins wieërt oeëtgeroope! Dan mak Jan echter bekènt: “Zoeë noa hubbe vieër uch der biej gekreege, ich bin neet de nuuje prins, mer doa zit hae, ut is Léon Theunissen”! Eene echte carnavalist zoeë wie zieëne pap Harie, joare lank lid van de Road van Ellef. Achter de resepsietoafel van prins Léon 2 sjtoan ooch de jubilarisse Adri en Heinz van Megen omdat ze 11 joar lid zin.
Biej de zitting op 24 januwarie 1998 sjteet Peter Florie biej Zaate hermenie ‘t Kumpt op de buuhn achter de dieke trom. Geene haet in de gaate wae prins geet waere, totdat hae de prinsepatsj krit opgezat. En Peter haet vervolgens een geweldige carnaval. Noa in 1997 al geoefend te hubbe mit keescheknopsjpiëje, wieërt dit elk joar op carnavalszondigmurge in het centrum gehoute.
Op 14 november 1998 is ut Huub Finger dae oeëtgeroope wieërt es nuuje prins. Gee minsj houw dit verwach, omdat hae al waeke lank versjillende kandidate zoeëgenaamd houw oeëtgehuurd en de pis louw gemak: “Wae wieërt dit joar prins”? Noa aanvankelik resoluut “nee” te hubbe gezach goove ziej (Huub en Ans) noa ènkele sjloapeloze nachte hun insjtumming en zin doew mit ut carnavalvierus besjmèt geraakt.
In ut besjtuur is vervolgens een wisseling. Vuurzitter Harrie Geilen deet eene sjtap truk en tot nuuje vuurzitter wieërt Marc Goffin gekoaze. Henri Theunissen wieërt sekretaris en Fons Huisman penningmeester.

Op noa ut jubileum 4 x 11 joar

In het millenniumjoar 2000 is Nico Bakker oeëze prins. Hae wieërt op 22 januwarie oeëtgeroope. Op die zitting brikt heum de angs-zjweet oeët, went een boeëkdanseres heum een wurgsjlang om de hals hingt. Biej zieën drukke resepsie zin Léon Goffin, Marc Goffin, Henri Theunissen en Ron Theunissen jubilaris, al 11 joar der biej. Ut is ooch vuur Nico een geweldige ervaring om prins van de Keescheknup te zin.
Noa Nico 1 krieëge vieër ut joar doa noa weer eene Nico. Ut is Nico 2 baeter bekint es Nico Sijstermans van zaate hermenie ‘t Kumpt. De luuj van de Eindsjtroat vinge dat zoeë fijn dat ze de sjtroat verseere en die omdeupe in Prins Nico2-sjtroat. Dat is een sjoeën begin van eene daag mit es aafsjleeting de resepsie die druk bezoch wieërt. Nico’s dochter Talassa wieërt op heur sjoeël prinses en Nico 2, de Road van Ellef en ‘t Kumpt goan doa op bezeuk. Dat is toch een groeëte verrassing.
Mit Tim Schmetz hubbe vieër in 2002 inèns weer eene ganse jonge prins. Es jong van achttieën joar deet hae ut biezonjer good. Zieëker aafgekieëke van zieën ouwejs.
In de aanloop noa carnaval sjturf echter zieëne opa en wieërt de resepsie een waek oeëtgesjteld. Doa noa is hae weer in sjtumming om op een gepaste maneer carnaval te vieëre. Mer biej ee bezeuk aan de Kempernaaze in Zitterd sjneuvele heum, in zieën enthousiasme, de veere van de prinsepatsj.
In 2003 is het Frank Schoonbroodt, hertog van de Sjtegel, dae ut neet alleen te zègge krit uuver Bêngelder, mer uuver gans Onderbanken. Hiejvuur haet hae waal een paar bodygards van ‘t Kumpt ter besjikking, die ooch zurge vuur de bewaking van zieëne eige wage, woeë op de tekst “Prins Frank 1” is aangebrach.
Op vrieëdig 28 februwarie is de Blauw Sjuut vuur de ieësjte kieër in Bêngelder en biej de sjluuetel-uuverdrach wieërt aan Frank 1 dan ooch de sjluuetel van de gemeente uuverhandigd. Op de zitting van 17 januwarie 2004 traet Frank 1 aaf, al dansend mit zieën Tonia, op muziek van zieën leedje: “Eenmoal prins te zin”.
Es nuuje heerser traet dan Rob Mets noa vuure. Wat is dat geweldig, dat eene moment van die oeëtverkeezing. En dan de optoch, biej prachtig waer ee kleurrieëk sjpektakel. En es aafsjleeting van de carnaval op daensdig noa Joabik. Rob 1 mit de jeugdprinses van de Appelkietschkes saame vuurop in de polonaise. Bêngelder en Joabik woare één!
Al versjillende joare lid van de Road van Ellef is ut in 2005 de buurt aan vriegezel Aries Haest om de scepter uuver Bêngelder te zweaje. Es gemeenteambtenaar krit hae van de burgemeester “extraa verlof” om die carnavalsdaag te regeere uuver ut Keescherieëk, want ut gemeentelik-apperaat likt die daag toch al plat. Ut is ooch vuur prins Aries 1 een geweldige carnaval.
Zoeë tot hiej en effe neet wieëjer, want dat zult ger waal vernumme in een volgende oeëtgave uuver 11 joar. Want vieër gont os noew opmaake vuur os 4 x 11-joarig besjtoan. Oeëtgegaeve in Bêngelder, februwarie 2006.